ALGEMENE VOORWAARDEN

(Download hieronder in PDF formaat)

1.

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren producten/prestaties en/of uit te voeren diensten/werken door:

Cardinaels Jacky bv / PeltPack (onderdeel van Cardinaels Jacky bv)

A Maatschappelijke zetel op Waterrijtstraat 1a/b 3a/b 3900 Pelt België
T +32 4 7474 4477
E Info@PeltPack.be
BTW nummer BE 0875.822.995 
RPR locatie Hasselt


Behalve de bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.


2.

De prijsoffertes en/of bestekken zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van Cardinaels Jacky bv / PeltPack behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever.

Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de Opdrachtgever zal Cardinaels Jacky bv / PeltPack de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke akkoord tussen Cardinaels Jacky bv / PeltPack  en de Opdrachtgever. Niettegenstaande voornoemd principe zal Cardinaels Jacky bv / PeltPack te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van een substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de levering/uitvoering van de producten/diensten.


3.

De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst Cardinaels Jacky bv / PeltPack doet alle redelijke inspanningen om levering/uitvoering van de producten/diensten. te finaliseren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De Opdrachtgever erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in levering/uitvoering van de producten/diensten geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien Cardinaels Jacky bv / PeltPack  een vertraging in de levering/uitvoering van de producten/diensten verwacht zal de Opdrachtgever hier onverwijld van in kennis gesteld worden.

Cardinaels Jacky bv / PeltPack zal vervolgens in samenspraak met de Opdrachtgever tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen. Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt wordt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdoven.


4.

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde producten/prestaties en de uitgevoerde diensten/werken moeten schriftelijk gebeuren.


5.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde producten/prestaties en/of uitgevoerde diensten/werken.


6.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.


7.

Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 8%.

Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt Cardinaels Jacky bv / PeltPack zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.


8.

In geval van annulering van de overeenkomst is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd voor de reeds gemaakte kosten en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Cardinaels Jacky bv / PeltPack om een hogere schadevergoeding te eisen.

Het heroepingsrecht als onderdeel van de consumentenwetgeving is niet van toepassing binnen het B2B beleid van Cardinaels Jacky bv/ PeltPack.
Klachten over ontvangen goederen kunnen ingediend worden bij de eigenaar zelf, te weten Jacky Cardinaels, via telefonische melding (+32 4 7474 4477) en/of schriftelijke melding per email jacky.cardinaels@palmpackaging.eu of bij de afdeling boekhouding/administratie via schriftelijk melding per email: boekhouding@peltpack.be.


9.

Zolang de geleverde producten/diensten niet werden betaald, blijven zij eigendom van Cardinaels Jacky bv / PeltPack.

De overdracht van eigendom van de producten/diensten door Cardinaels Jacky bv / PeltPack geleverd in het kader van de prestaties/werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze producten/diensten.

Het is de Opdrachtgever verboden de geleverde en/of nog te leveren producten/diensten in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Cardinaels Jacky bv / PeltPack heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de producten/diensten terugbezorgd te worden. Cardinaels Jacky bv / PeltPack behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door Cardinaels Jacky bv / PeltPack verkochte producten/diensten te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de producten/diensten.


10.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van de plaats waar Cardinaels Jacky bv / PeltPack zijn uitbatingzetel of hoofdzetel heeft, te weten in Hasselt.
Klachten over ontvangen goederen kunnen ingediend worden bij de eigenaar zelf, te weten Jacky Cardinaels, via telefonische melding (+32 4 7474 4477) en/of schriftelijke melding per email jacky.cardinaels@palmpackaging.eu of bij de afdeling boekhouding/administratie via schriftelijk melding per email: boekhouding@peltpack.be. 


11.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..


12.

Cardinaels Jacky bv / PeltPack behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt Cardinaels Jacky bv / PeltPack zich het recht voor de geleverde producten/diensten terug te nemen.


13.

Onkosten verbonden aan alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de Opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.


14.

Indien Cardinaels Jacky bv / PeltPack zich verbindt tot het leveren van producten/prestaties en/of het uitvoeren van diensten/werken dient Opdrachtgever tot betaling over te gaan binnen de 30 dagentermijn na factuurdatum van deze producten/diensten of werken/prestaties tenzij anders overeengekomen.

Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever door de kredietverzekeraar in twijfel wordt getrokken kan Cardinaels Jacky bv / PeltPack aan de opdrachtgever volledige vooruitbetaling eisen voor de totale som van de opdracht.


15.

Bij niet‑betaling behoudt Cardinaels Jacky bv / PeltPack zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.


16.

Bij niet‑betaling behoudt Cardinaels Jacky bv / PeltPack zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


17.

Cardinaels Jacky bv / PeltPack kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. Cardinaels Jacky bv / PeltPack kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Cardinaels Jacky bv / PeltPack zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de producten/prestaties en/of diensten/werken zoals vermeld in de overeenkomst.


18.

De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Cardinaels Jacky bv / PeltPack.

De niet-uitoefening door Cardinaels Jacky bv / PeltPack of door de Opdrachtgever van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.


Versie 1

Pelt, 20190101

JURIDISCH BELEID

(Download hieronder in PDF formaat)


Onderstaand Juridisch Beleid is van toepassing op alle te leveren producten/prestaties en/of uit te voeren diensten/werken door:

Cardinaels Jacky bv / PeltPack (onderdeel van Cardinaels Jacky bv)

A Maatschappelijke zetel op Waterrijtstraat 1a/b 3a/b 3900 Pelt België
T +32 4 7474 4477
E Info@PeltPack.be
BTW nummer BE 0875.822.995

RPR locatie Hasselt

Algemeen

Het gebruik van de website PeltPack.be is onderworpen aan de op de site opgenomen algemene voorwaarden van Cardinaels Jacky bv / PeltPack. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Door de website PeltPack.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.


Lees meer over onze ALGEMENE VOORWAARDEN 


Doel van de website

De website PeltPack.be wil informatie verstrekken over de mogelijkheden van het bedrijf Cardinaels Jacky bv / PeltPack  op het gebied van de levering, productie en ontwikkeling van industriële golfkartonnen verpakkingen voor zowel haar bestaande klanten als voor nieuwe klanten.

De site verwijst ook door naar andere websites met wie zij nauw samenwerkt om haar dienstverlening te kunnen verwezenlijken. Deze organisaties zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze website ontsluiten. Alle informatie op de site van PeltPack.be (of op de website van Palm.de waarnaar deze website doorverwijst), is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.


Gebruik van de website PeltPack.be

Cardinaels Jacky bv / PeltPack besteedt veel aandacht en zorg aan de website PeltPack.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kan Cardinaels Jacky bv / PeltPack niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Cardinaels Jacky bv / PeltPack de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk. Cardinaels Jacky bv / PeltPack spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Cardinaels Jacky bv / PeltPack kan echter niet garanderen dat de website PeltPack.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Cardinaels Jacky bv / PeltPack kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.


Bescherming van persoonsgegevens

Cardinaels Jacky bv / PeltPack hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
Cardinaels Jacky bv / PeltPack geeft u daarbij de volgende garanties :

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
 • U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact".
 • PeltPack treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.


Lees meer over onze PRIVACY POLICY


Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.


Lees meer over onze COOKIE POLICY


Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website kunt u met (hyper)links doorverwezen worden naar andere websites van organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Cardinaels Jacky bv / PeltPack beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Cardinaels Jacky bv / PeltPack aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.


Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. Cardinaels Jacky bv / PeltPack behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie


Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Cardinaels Jacky bv / PeltPack bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Cardinaels Jacky bv / PeltPack wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Cardinaels Jacky bv / PeltPack mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Cardinaels Jacky bv / PeltPack de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.


Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Versie 1

Pelt, 20190101


PRIVACY BELEID

(Download hieronder in PDF formaat)


Onderstaand Privacy Beleid is van toepassing op alle te leveren producten/prestaties en/of uit te voeren diensten/werken door:

Cardinaels Jacky bv / PeltPack (onderdeel van Cardinaels Jacky bv)

A Maatschappelijke zetel op Waterrijtstraat 1a/b 3a/b 3900 Pelt België
T +32 4 7474 4477
E Info@PeltPack.be
BTW nummer BE 0875.822.995

RPR locatie Hasselt


Algemeen


​​​​​​​Cardinaels Jacky bv / PeltPack geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Cardinaels Jacky bv / PeltPack. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.


Gegevensverwerking


Cardinaels Jacky bv / PeltPack verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij welke van uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Delen van persoonsgegevens met derden


Cardinaels Jacky bv / PeltPack deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cardinaels Jacky bv / PeltPack blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Cardinaels Jacky bv / PeltPack uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Webwinkelsoftware


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Combell. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Combell heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Combell is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Combell behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Combell houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.


Webhosting en e-mail


Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van zowel Combell als Geecon IT Solutions. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Zowel Combell als Geecon IT Solutions hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell en Geecon IT Solutions zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Onze website maakt gebruik van de diensten van zowel Combell als Geecon It Solutions voor het afhandelen van het e-mailverkeer afkomstig van onze website en voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Combell en Geecon It Solutions. Zowel Combell als Geecon It Solutions zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de 'unsubscribe' link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door zowel Combell als Geecon IT Solutions beveiligd opgeslagen. Combell en Geecon IT Solutions maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Combell en Geecon IT Solutions behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Payment processors


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie Payments. Mollie Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek


Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en Boekhouden


Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een erkende boekhouder. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Deze boekhoudkundige heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. De erkende boekhouder is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@PeltPack.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Doel van de gegevensverwerking


PeltPack verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • PeltPack analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • PeltPack volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • PeltPack verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Algemeen doel van de verwerking


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en PeltPack of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Geautomatiseerde besluitvorming


PeltPack neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PeltPack) tussen zit.


Bewaartermijnen persoonsgegevens


Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


PeltPack bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam/adres/email

Doel bewaring: Administratie/Belasting

Bewaringstermijn: 5 jaar


Andere identificatiegegevens zoals ID-kaart/paspoort

Doel bewaring: Administratie/Belasting

Bewaringstermijn: 5 jaar


Elektronische identificatiegegevens zoals Cookies/IP adres

Doel bewaring: niet gerichte Marketing

Bewaringstermijn: 4 weken


Financiële identificatie gegevens zoals Bankrekeningnummer

Doel bewaring: Administratie/Belasting

Bewaringstermijn: 7 jaren


Financiële transacties zoals aankopen

Doel bewaring: Administratie/Belasting

Bewaringstermijn: 7 jaren


Klachten of incidenten

Doel bewaring: Administratie

Bewaringstermijn: 7 jaren


Cookies


PeltPack gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PeltPack gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Lees hier meer over onze Cookie Policy.


Uw rechten


Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.


In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagzaamheid


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan PeltPack in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht op bezwaar en overige rechten


U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.


Beveiliging van uw persoonsgegevens


PeltPack neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@PeltPack.be.


Wijzigingen in het privacy beleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Versie 1

Pelt, 20190101

COOKIE BELEID

(Download hieronder in PDF formaat)


Onderstaand Cookie Beleid is van toepassing op alle te leveren producten/prestaties en/of uit te voeren diensten/werken door:

Cardinaels Jacky bv / PeltPack (onderdeel van Cardinaels Jacky bv)

A Maatschappelijke zetel op Waterrijtstraat 1a/b 3a/b 3900 Pelt België
T +32 4 7474 4477
E Info@PeltPack.be
BTW nummer BE 0875.822.995

RPR locatie Hasselt


Algemeen

Cardinaels Jacky bv / PeltPack met maatschappelijke zetel te Pelt is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@peltpack.be.

Cardinaels Jacky bv / PeltPack vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Cardinaels Jacky bv / PeltPack -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Cardinaels Jacky bv / PeltPack wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Cardinaels Jacky bv / PeltPack -online diensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Cardinaels Jacky bv / PeltPack u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Cardinaels Jacky bv / PeltPack wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar online diensten zoveel mogelijk waarborgen. Cardinaels Jacky bv / PeltPack heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle "Cardinaels Jacky bv / PeltPack  - online diensten", met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Cardinaels Jacky bv / PeltPack aanbiedt en die toegang geven tot Cardinaels Jacky bv / PeltPack content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacy beleid, (klik hier voor ons Privacy Beleid) van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Cardinaels Jacky bv / PeltPack kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Cardinaels Jacky bv / PeltPack -online diensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.


Wat zijn cookies precies?


Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of web toepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.


Hoe kan u het gebruik van cookies op Cardinaels Jacky bv / PeltPack -online diensten weigeren of beheren?


U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:


 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042


Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Cardinaels Jacky bv / PeltPack  op zijn websites gebruikt.


Gebruikte cookies


Hieronder onze cookies onderverdeeld in:

 • naam
 • bron
 • type
 • omschrijving/doel


Categorie: Noodzakelijk (3)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang goed en veilig te laten functioneren.
De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies:

 • rca
 • Google.com
 • HTML permanent
 • Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en robots. Dit is gunstig voor de website om geldige rapporten te maken over het gebruik van hun website.

 • rcb
 • Google.com
 • HTML sessie
 • Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en robots.

 • rcc
 • Google.com
 • HTML sessie
 • Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en robots.


Categorie: Statistieken (4)

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren:

 • ga
 • Peltpack.be
 • Google-analytics.com
 • HTTP 2 jaren
 • Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 • gat
 • Peltpack.be
 • Google-analytics.com
 • HTTP 1 dag
 • Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te verlagen.

 • gid
 • Peltpack.be
 • Google-analytics.com
 • HTTP 1 dag
 • Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 • collect
 • Google analytics.com
 • Pixel Sessie
 • Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker via apparaten en marketingkanalen.


Categorie: Marketing (19)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op websites bij te houden. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant zijn en aantrekkelijk voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders:

 • atuvc
 • Peltpack.be
 • In line script
 • HTTP 13 maanden
 • Werkt de teller van de functies voor sociaal delen van een website bij.

 • atuvs
 • Peltpack.be
 • In line script
 • HTTP 1 dag
 • Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller aan de gebruiker wordt weergegeven als een pagina, wordt gedeeld met de service voor sociaal delen, Add This!

 • at.cww
 • Peltpack.be
 • In line script
 • HTML permanent
 • Gebruikt door het social sharing platform Add This!

 • at-rand
 • Peltpack.be
 • In line script
 • HTML permanent
 • Gebruikt door het social sharing platform Add This!

 • GPS
 • Youtube.com
 • HTTP 1 dag
 • Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken.

 • IDE
 • Doubleclick.net Youtube.com
 • HTTP 1 jaar
 • Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de gebruiker van de website te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel het meten van de effectiviteit van een advertentie en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

 • loc
 • Addthis.com
 • In line script
 • HTTP 13 maanden
 • Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen zich geografisch bevinden.

 • NID
 • Google.com
 • Peltpack.be
 • HTTP 6 maanden
 • Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

 • test_cookie
 • Doubleclick.net Youtube.com
 • HTTP 1 dag
 • Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

 • uvc
 • Addthis.com
 • In line script
 • HTTP 13 maanden
 • Detecteert hoe vaak de Social Sharing-service, Add This, dezelfde gebruiker tegenkomt.

 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • Youtube.com
 • HTTP 179 dagen
 • Probeert de bandbreedte van de gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

 • xtc
 • Addthis.com
 • In line script
 • HTTP 13 maanden
 • Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media.

 • YSC
 • Youtube.com
 • HTTP Sessie
 • Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

 • yt-remote-cast-installed
 • Youtube.com
 • HTML Sessie
 • Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

 • yt-remote-connected-devices
 • Youtube.com
 • HTML permanent
 • Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

 • yt-remote-device-id
 • Youtube.com
 • HTML permanent
 • Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

 • yt-remote-fast-check-period
 • Youtube.com
 • HTTP Sessie
 • Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

 • yt-remote-session-app
 • Youtube.com
 • HTML Sessie
 • Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

 • yt-remote-session-name
 • Youtube.com
 • HTML Sessie
 • Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

  Versie 1

  Pelt, 20190101